Školní řád

Aby festival proběhl bez zbytečných komplikací a ke spokojenosti všech návštěvníků i vystupujících kapel, zavazuje se každý návštěvník vstupem na festival dodržovat následující návštěvní řád:

Návštěvní řád

Zakoupením vstupenky a jejím předložením u vstupu vyjadřuje její držitel souhlas s tímto řádem.

Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby.

Oprávnění k pohybu po areálu je pouze s platným kontrolním páskem na zápěstí. Tento pásek je nepřenosný z jedné osoby na jinou.

Zákaz užívání alkoholu a cigaret osobám mladším 18ti let. Za zákaz prodeje tohoto zboží osobám mladším 18ti let odpovídá předmětný prodejce.

Zákaz vnášení nápojů do areálu. Výjimku tvoří nápoj v PET lahvi o maximálním objemu 2 litry na osobu.

Zákaz vnášení zbraní (vč. nožů a nůžek), nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně atp.

Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole.

Zákaz vstupu do areálu se zvířaty.

Zákaz rozdělávání ohně.

Zákaz vjezdu do areálu jakýchkoliv vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.

Pořadatel nezodpovídá za škody na majetku (ztráty a odcizení věcí) a zdraví návštěvníků způsobené nezodpovědným přístupem ostatních přítomných.

Zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.

Návštěvníci porušující provozní řád budou vykázáni z areálu bez nároku na vrácení vstupného.

Na festivalu budou základní zdravotnické pomůcky u vstupu. V případě většího úrazu, či úrazu mimo areál volejte 155 či 112.

Pořádková služba je k dispozici k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. O bezpečnost mimo areál se stará městská policie města Bučovice a Policie ČR.

Kompetence a povinnosti pořádkové služby: kontrola vstupenek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu vč. namátkových kontrol; namátková osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení výše uvedených nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost); zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost.

Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

Uhrazené vstupné se nevrací.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit či předčasně ukončit festival v důsledku nepříznivého počasí za účelem ochránění zdraví účastníků festivalu a techniky.

Návštěvník souhlasí se zveřejněním fotografií, na kterých byl v rámci festivalu zachycen. Také souhlasí s jejich dalším užitím v rámci propagace festivalu.

Návštěvníci nerespektující návštěvní řád, budou z areálu vykázáni.